Tots els actors implicats en la lluita contra el canvi climàtic reconeixen que la transversalitat de les polítiques és imprescindible i que, en aquest marc, les polítiques per a la consecució d’un habitatge sostenible i el seu entorn urbà exigeixen una actuació conjunta de les diferents administracions i institucions implicades. Entenen que transversalitat és un gran repte per al qual les administracions han de preparar-se. En primer lloc, respecte del disseny de polítiques públiques, que requereixen metodologies i procediments de caràcter transversal, que permeta la coordinació, les sinergies i la coherència entre totes les iniciatives públiques. En segon lloc, aquests processos transversals necessiten dissenys institucionals que permeten la coordinació tant de manera vertical com horitzontal dels diferents nivells de decisió, evitant duplicitats i aprofitant al màxim les possibilitats econòmiques i tècniques de les administracions i serveis públics. Per això, la transversalitat i la coordinació han d’integrar igualment mecanismes de participació ciutadana per a permetre una permanent involucració de la ciutadania en el disseny de polítiques públiques.

En concret, correspon a la UPV, a través de la Càtedra de Nova Transició Verda, realitzar les següents activitats:

1. Dur a terme, en primer lloc, una activitat de reflexió i anàlisi en el disseny de polítiques públiques transversals en el marc de la transició ecològica, així com del disseny institucional que permeta la seua coordinació així com la participació ciutadana en aquest disseny, en els termes assenyalats anteriorment.

2. Facilitar, a més, activitats diverses, com ara seminaris, jornades, conferències, concursos, exposicions, estudis, tallers, cursos; activitats de formació i d’extensió universitària; així com altres activitats culturals que s’acorden relacionades amb la temàtica de la Càtedra i de la Vicepresidència Segona i Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica.

3. Realitzar labors divulgatives al llarg del territori valencià i a través de la tecnologia de la informació de les activitats de la Càtedra i de les temàtiques concretes relacionades amb els treballs de la Càtedra i la Vicepresidència Segona i Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, així com la publicació d’aquells escrits que puguen resultar d’interés per a ambdues.

4. I també totes les diferents accions que s’acorde realitzar dins del programa d’activitats a desenvolupar aprovat anualment per la Comissió Mixta.