Una de les claus per a assegurar l’eficiència de la coordinació i la consecució dels resultats esperats de les polítiques públiques és el seguiment i avaluació d’aquestes, tenint en compte la seua perspectiva transversal. Són múltiples els mecanismes dels quals disposen les administracions per a avaluar i fer seguiment de les polítiques públiques, però responen, encara, a un enfocament sectorial que no recull l’amplitud del significat dels drets a la ciutat i els drets de la naturalesa. I que, malgrat això, l’avaluació de polítiques públiques continua sent una de les febleses de les administracions. Cal ampliar, per tant, el camp, la perspectiva i els instruments per a dur a terme aquesta tasca avaluadora de les polítiques públiques.

L’avaluació s’ha de fer sobre els resultats de les polítiques públiques, però també sobre el mateix funcionament de les institucions i les seues estructures de coordinació en el camp que ens ocupa.És necessari canviar la visió que es té sobre el funcionament de les administracions i innovar en els procediments. Així mateix, l’avaluació i el seguiment han d’estar sustentats en un disseny i aplicació adequada d’indicadors, comptant amb molts indicadors (nivells de gasos d’efecte hivernacle, de qualitat de l’aire i de l’aigua, de temperatura dels oceans, etc.), però resulta encara difícil el seu tractament per a avaluar les polítiques públiques de manera transversal, per la qual cosa podria ser necessari dissenyar nous indicadors o tractar de manera diferent els ja existents.

En concret, correspon a la UMH, a través de la Càtedra de Nova Transició Verda, realitzar les següents activitats:

1. Dur a terme, en primer lloc, una activitat d’anàlisi del seguiment i avaluació de les polítiques públiques transversals en el marc de la transició ecològica sobre el funcionament de les institucions i les seues estructures de coordinació, així com del disseny d’indicadors adequats a aquestes; tot això, per a permetre una implementació eficient d’aquestes.

2. Facilitar, a més, activitats diverses, com ara seminaris, jornades, conferències, concursos, exposicions, estudis, tallers, cursos; activitats de formació i d’extensió universitària; així com altres activitats culturals que s’acorden relacionades amb la temàtica de la Càtedra i de la Vicepresidència Segona i Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica.

3. Realitzar labors divulgatives al llarg del territori valencià i a través de la tecnologia de la informació de les activitats de la Càtedra i de les temàtiques concretes relacionades amb els treballs de la Càtedra i la Vicepresidència Segona i Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, així com la publicació d’aquells escrits que puguen resultar d’interés per a ambdues.

4. I també totes les diferents accions que s’acorde realitzar dins del programa d’activitats a desenvolupar aprovat anualment per la Comissió Mixta.

La cátedra está dirigida per Agustín Pérez Martín, professor titular de l’Àrea d’Economia Financera i Comptabilitat, acompanyat per Alejandro Rabasa Doblado, de l’Àrea de Llenguatges i Sistemes Informàtics, i Marta Vaca Lamata i Adrián Nerja Esteve de l’Àrea d’Economia Financera i Comptabilitat.